Ogłoszenie - sprzedaż autobusu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2020

WÓJT GMINY GRZMIĄCA
ogłasza
nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
niżej opisanego pojazdu:

DANE DOTYCZĄCE AUTOBUSU:
Autobus szkolny przeznaczony do przewozu dzieci
Marka: Jelcz
Model: LO90M/S
Nr identyfikacyjny pojazdu: SUJ09010030000409
Rok produkcji: 2003
Nr rejestracyjny: ZSZ S335
Masa całkowita: 12000 kg
Masa własna: 7750 kg
Liczba miejsc siedzących: 40
Data pierwszej rejestracji: 12.05.2003 r.
Data ważności przeglądu technicznego: 02.09.2020
Wskazania drogomierza: 247763 km
Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy 1 – warstwowy akrylowy
Liczba osi / rodzaj napędu: 2 / 4x2
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność silnika / moc silnika: 4580ccm / 114kW (155KM)
Pojazd zarejestrowany na: Urząd Gminy Grzmiąca

Zasady sprzedaży składników majątkowych – składania ofert:


I. NAZWA SPRZEDAJĄCEGO.
Gmina Grzmiąca
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
NIP: 673-17-71-695


II. CENA WYWOŁAWCZA.
Cena wywoławcza pojazdu została ustalona w oparciu o ceny rynkowe oraz stan techniczny i stopień zużycia pojazdu na podstawie oceny rzeczoznawcy techniki samochodowej ruchu drogowego maszyn i urządzeń, która wynosi: - 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym 23% vat;

III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE.

 1. Autobus będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w miejscowości Grzmiąca przy remizie OSP po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 2. Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz udzielania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu jest Pan Andrzej Pietrzak – tel. 695-341-853.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU).

 1. Ofertę należy złożyć Sprzedającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, pok. nr 111 (sekretariat), w terminie do dnia 07 września 2020 roku, do godz. 12:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca w dniu 07 września 2020 r. o godzinie 12:30.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Sesja otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
 5. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Sprzedającego.

V. TRYB PRZETARGU ORAZ WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA.

 1. Tryb przetargu: pisemny przetarg nieograniczony z możliwością aukcji.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Pisemną ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup autobusu JELCZ LO90M/S ”.
 6. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu autobusu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.
 7. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę za autobus, przetarg zostanie przeprowadzony w formie aukcji między tymi oferentami. O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty. Cena zaproponowana w aukcji musi być wyższa od ceny zaproponowanej w ofercie pisemnej.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.
 9. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie: http://www.grzmiaca.org.pl/ oraz http://bip.grzmiaca.org.pl/ a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grzmiąca.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY.

 1. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zwiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi oferenta o odrzuceniu jego oferty.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA.

 1. Wzór oferty
Autor: Wójt Gminy Grzmiąca (3)

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Przykładowe zdjęcie autobusu

  Przykładowe zdjęcie autobusu