Zajęcia muzyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2020

Na mocy porozumienia z Powiatem Szczecineckim Gmina Grzmiąca przyjęła do wykonania zadania Powiatu w zakresie kultury w celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży z ternu gminy Grzmiąca.

W ramach realizacji powierzonych zadań Gmina Grzmiąca zobowiązała się do organizowania i prowadzenia zajęć muzycznych takich jak:

 1. zajęcia wokalne,
 2. nauka gry na gitarze,
 3. nauka gry na instrumentach klawiszowych.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Grzmiąca do wzięcia udziału w rekrutacji, która trwa do 18 września 2020 roku!

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Rekrutację uczestników na zajęcia nadzoruje koordynator zajęć.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01 do 18 września 2020 roku.
 3. Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 lat-18 lat zamieszkałych na terenie Gminy.
 4. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych:
  a) ogłoszenia na stronie internetowej Gminy oraz portalu społecznościowym,
  b) przekazanie informacji do szkół podstawowych na terenie Gminy,
  c) osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników.
 5. Nabór prowadzony jest do następujących grup muzycznych:
  a) zajęcia wokalne,
  b) nauka gry na gitarze,
  c) nauka gry na instrumentach klawiszowych.
 6. Uczestnik dokonuje wyboru jednej grupy muzycznej.
 7. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w zajęciach muzycznych jest złożenie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego w terminie ustalonym w Regulaminie dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
  a) kwestionariusza naboru – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
  b) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
  c) klauzuli informacyjnej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 8. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz w sekretariacie Urzędu.
 9. Dokumenty rekrutacyjne należy przekazać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@grzmiaca.org.pl bądź dostarczyć do Urzędu (decyduje data wpływu).
 10. Klasyfikacji uczestników dokonuje komisja rekrutacyjna składająca się z instruktorów i koordynatora zajęć.
 11. Po zakończonym naborze komisja rekrutacyjna dokona podziału poszczególnych grup muzycznych na grupy wiekowe bądź grupy o różnym stopniu zaawansowania.
 12. Po zakończonej rekrutacji zostanie stworzona lista uczestników zajęć muzycznych.
 13. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają informację pocztą elektroniczną na adres podany w kwestionariuszu naboru.
 14. W przypadku większego zainteresowania udziałem w zajęciach niż ustalona liczba miejsc dla poszczególnej grupy zostanie stworzona lista rezerwowa.
 15. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć muzycznych do grupy zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 16. W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach muzycznych odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.
 17. W rekrutacji uzupełniającej będzie mógł wziąć udział uczestnik zakwalifikowany do innej grupy muzycznej pod warunkiem złożenia nowych dokumentów rekrutacyjnych.
 18. Podczas rekrutacji uczestników będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym równy dostęp dziewcząt i chłopców.

 

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty  rekrutacyjne, które należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres rekrutacja@grzmiaca.org.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Grzmiąca.

Planowane rozpoczęcie zajęć - październik 2020.

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem zajęć  Panią Aleksandrą Lachowską (94 37 368 10).

Autor: Aleksandra Lachowska (8)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat - zajęcia muzyczne

  Plakat - zajęcia muzyczne