Jesteś tutaj: Start / Gmina / Gospodarka / Inwestycje

Inwestycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2015

Głównym inwestorem na terenie gminy pozostaje Urząd Gminy, który skupia swoja działalność na budowie i/lub modernizacji nowej infrastruktury technicznej i socjalnej oraz zadaniach związanych z ochroną środowiska. Inwestycje prywatne obejmują budownictwo jednorodzinne, gospodarcze i lokalną infrastrukturą techniczną.

Wydatki inwestycyjne

W latach 1990-93 na działalność inwestycją przeznaczono 6-10% budżetu gminy. W latach 1995-1998 wskaźnik wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wynoszący od ok. 16 do 30 % umieszcza gminę wśród pierwszych 20 gmin (z 41 gmin) ówczesnego województwa koszalińskiego. W roku 1999 gmina zajmowała 33 miejsce wśród 114 gmin województwa zachodniopomorskiego. Wydatki na inwestycje w roku 1999 stanowiły prawie 25% udziału w wydatkach ogółem. Źródłem finansowania inwestycji są głównie środki własne budżetu gminy oraz dotacje i subwencje.

Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w gminie Grzmiąca w latach 1996-2000

Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w gminie Grzmiąca w latach 1996-2000 (Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w gminie Grzmiąca w latach 1996-2000 )

Wydatki inwestycyjne gminy w latach 1996-2000 przeznaczane były głównie na:

 • gospodarkę komunalną,
 • rolnictwo,
 • transport,
 • oświatę i wychowanie,
 • oraz administrację państwową i samorządową.

Struktura wydatków inwestycyjnych w wybranych działach gospodarki w gminie Grzmiąca w latach 1996-2000

Struktura wydatków inwestycyjnych w wybranych działach gospodarki

w gminie Grzmiąca w latach 1996-2000 (Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Urząd Gminy Grzmiąca)

Nakłady inwestycyjne przeznaczone na gospodarkę komunalną, a w szczególności na budowę ujęć i doprowadzania wody oraz na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków stanowią wyraz zaangażowania gminy w ochronę środowiska, w tym przede wszystkim wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze gminy.

Działalność inwestycyjna

Ważniejsze inwestycje zrealizowane w latach 90-tych XX w.:

 • Ośrodek zdrowia w Grzmiącej (1995 r.),
 • Składowisko odpadów stałych (oddane do użytku w 1996 r.),
 • Zakup samochodu śmieciarki i pojemników (1997/1998 r.),
 • Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 345 m3w ciągu dobę (1998 r.),
 • Kolektory sanitarne grawitacyjne i tłoczne o długości ok. 20 km wraz z 6 przepompowniami (1998 r.),
 • Sieć wodociągów o dł. ok. 45 km (35% sieci),
 • Wyremontowanie i zmodernizowanie budynku dawnego Domu Szkoleniowego w Grzmiącej,
 • Zaadaptowanie dawnego biurowca WOPR na Urząd Gminny w Grzmiącej,
 • Zmodernizowane kilkunastu kilometrów dróg,
 • Budowa i modernizacja chodników w Grzmiącej, Krosinie, Nosibądach i Radomyślu.

 W następnych latach Urząd Gminy Grzmiąca planuje następujące przedsięwzięcia inwestycje:

 • Budowa sieci kanalizacji doprowadzającej ścieki z gminy do oczyszczalni w Grzmiącej, ewentualna budowa drugiej oczyszczalni ścieków,
 • Budowa centralnej stacji uzdatniania wody oraz modernizacja sieci wodociągowej,
 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia z Bobolic lub Barwic,
 • Modernizacja dróg gminnych oraz udział w modernizacji dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej,
 • Rozwój różnorodnych form budownictwa mieszkaniowego, w tym społecznego,
 • Rozbudowa linii telefonicznych,
 • Przygotowanie Międzynarodowego Wielofunkcyjnego Szlaku TurystycznegoPOMORZEna trasie dawnej linii kolejowej Grzmiąca - Bobolice.

Kierunki inwestowania

Zrealizowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne mają na celu stworzenie szans rozwoju dla gminy. Ważną rolę do spełnienia ma gmina w zakresie organizacji infrastruktury społecznej zapewniającej bezpieczeństwo socjalne, wysoki poziom opieki zdrowotnej i wykształcenia, dobre warunki bytowe oraz uzyskania pracy. Czynniki sprzyjające rozwojowi inwestycji w gminie to:

 • rezerwy w sieci energetycznej, wodociągowej i w kanalizacji sanitarnej w Krosinie i Grzmiącej,
 • korzystne położenia przy linii kolejowej Poznań - Koszalin,
 • możliwość restrukturyzacji byłych gospodarstw PGR i zmiana ich funkcji z działalności rolniczej na inną działalność gospodarczą,
 • niskie ceny gruntu,
 • rezerwy na rynku pracy, w tym w grupie młodszej, wykształconej,
 • tania siła robocza.

Wysoki stopień uzbrojenia technicznego, opracowane już plany rozwoju przestrzennego gminy, oraz korzystna lokalna polityka podatkowa stanowią wyraz proinwestycyjnej polityki władz gminy. Rozwój gminy i poziom materialny życia mieszkańców jest ściśle związany z miejscami pracy, w związku z tym inwestorzy mogą liczyć ze strony władz na wszelkie udogodnienia.

Gmina zaprasza do inwestowania preferując zakłady małe i średnie przyjazne dla środowiska przyrodniczego. Baza surowcowa rolnictwa i leśnictwa powinna zachęcać do rozwoju przedsiębiorstw związanych z przetwórstwem rolnym, ogrodniczym, sadowniczym, leśnictwem, przetwórstwem runa leśnego, produkcją urządzeń związanych z rolnictwem, budownictwem itp. Dogodne miejsca dla rozwoju działalności o charakterze przetwórczym lub produkcyjnym można znaleźć w Grzmiącej, Suchej i Krosinie. Istotną sprawą jest też propagowanie rozwoju agroturystyki.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków w Grzmiącej finansowana z programu Phare Unii Europejskiej

  Oczyszczalnia ścieków w Grzmiącej finansowana z programu Phare Unii Europejskiej

 • Powiększ zdjęcie Odremontowany dom wielofunkcyjny w centrum Grzmiącej

  Odremontowany dom wielofunkcyjny w centrum Grzmiącej

 • Powiększ zdjęcie Urząd Gminy w Grzmiącej w odrestaurowanych zabudowaniach dworskich

  Urząd Gminy w Grzmiącej w odrestaurowanych zabudowaniach dworskich

 • Powiększ zdjęcie Wysypisko odpadów komunalnych dla gminy Grzmiąca

  Wysypisko odpadów komunalnych dla gminy Grzmiąca