Jesteś tutaj: Start / Gmina / Gospodarka / Nieruchomości

Nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2015

W 2001 r. zasoby mieszkaniowe gminy wynosiły 1493 mieszkań, a wielkość ta nie uległa zmianie od 1996 r., podobnie jak i całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań wynosząca 93873 m2. Przyrost mieszkań w gminie jest właściwie na poziomie zerowym, od roku 1995 do roku 1999 zarejestrowano dwa nowe mieszkania, natomiast zanotowany przyrost izb wyniósł 12.

Liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców wynosiła w gminie 270, przy średniej dla obszarów wiejskich Polski w roku 1995 na poziomie 230 mieszkań na 1000 mieszkańców. Analizując zasoby mieszkaniowe na obszarach wiejskich należy jednak uwzględnić często długi czas budowy domów. W kilku wsiach, np. w Krosinie i Przeradzi mają miejsce generalne lub częściowe remonty budynków mieszkalnych. Ich efektem jest poprawa zarówno estetyki wsi jak i warunków mieszkaniowych.

Zdecydowanie mieszkania stanowią własność prywatną, zaledwie 3% zasobów mieszkaniowych należy do gminy. Na 1 mieszkanie przypadają w gminie przeciętnie 3,69 osoby, przy krajowej wartości tego wskaźnika 3,82 (1995 r.) dla obszarów wiejskich. Zaludnienie mieszkań mierzone liczbą osób przypadających na jedną izbę wynosiło 1,02 w latach 1995 - 1999 (dla wsi w Polsce 1,05 w 1995 r.).

Warunki mieszkaniowe w gminie można ocenić jako średnie na tle danych ogólnopolskich, niepokojący jest brak wzrostu liczby mieszkań, przy niewielkim wzroście liczbie izb i powierzchni użytkowej. W kraju, jak i w województwie zachodniopomorskim, nastąpiła poprawa warunków mieszkaniowych wyrażona zmniejszeniem się liczby osób przypadających na jedną izbę, ale trend ten nie zaznaczył się w powiecie szczecineckim, jak i w gminie. W ostatnich latach nie uległ też zmianie standard użytkowy mieszkań: liczba izb na 1 mieszkanie wynosząca 3,63 pozostaje bez zmian, podobnie jak i średnia powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosząca 64,47 m2, która jest jednak wyższa od średniej krajowej liczącej 61,28 m2. Na 1 osobę przypada w gminie 17,44 m2powierzchni użytkowej mieszkania.

Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2w 1999 r. w gminie, powiecie, województwie i w kraju

Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2w 1999 r. w gminie, powiecie, województwie i w kraju (Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Odnowiony dom mieszkalny we wsi Krosino

    Odnowiony dom mieszkalny we wsi Krosino

  • Powiększ zdjęcie Komunalny blok mieszkalny w Grzmiącej

    Komunalny blok mieszkalny w Grzmiącej