Infrastruktura społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2015

Infrastruktura społeczna obejmuje oświatę i wychowanie ze szkolnictwem oraz nauką, ochronę zdrowia, kulturę, w tym także i kulturę fizyczną, administrację i organizacje społeczne oraz tzw. infrastrukturę "religijną".

Szkolnictwo

Na terenie gminy czynne są 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz przedszkole. Szkoły podstawowe zlokalizowane są w Mieszałkach, Iwinie i Grzmiącej, natomiast gimnazjum i przedszkole funkcjonują w Grzmiącej. Dzieci z rozproszonych wsi i koloni dowożą autobusy szkolne. Zespół szkolny wraz z domem szkoleniowym i przedszkolem w Grzmiącej pozwala na zorganizowanie dużego, wielofunkcyjnego kompleksu oświatowego z odpowiednią ilością sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz pozostałych pomieszczeń obsługi.

Szkoła podstawowa i gimnazjum w Grzmiącej

Szkoła podstawowa i gimnazjum w Grzmiącej

Szkoła podstawowa w Iwinie

Szkoła podstawowa w Iwinie

Zmiany ilościowe uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz oddziałach zerowych w Gminie Grzmiąca w ostatnich 5 latach. 

  • Ilość uczniów szkół podstawowych w Gminie Grzmiąca w latach 2001-2005

Ilość uczniów szkół podstawowych w Gminie Grzmiąca w latach 2001-2005

Dane na podstawie których sporządzono powyższy wykres:

Rok szkolnyIlość uczniów
2001/2002 498
2002/2003 488
2003/2004 477
2004/2005 468
2005/2006 448
  • Ilość uczniów gimnazjum w Gminie Grzmiąca w latach 2001-2005

Ilość uczniów gimnazjum w Gminie Grzmiąca w latach 2001-2005

Dane na podstawie których sporządzono powyższy wykres:

Rok szkolnyIlość uczniów
2001/2002 269
2002/2003 282
2003/2004 272
2004/2005 245
2005/2006 259
  • Ilość dzieci w oddziałach zerowych w Gminie Grzmiąca w latach 2001-2005

Ilość dzieci w oddziałach zerowych w Gminie Grzmiąca w latach 2001-2005

Dane na podstawie których sporządzono powyższy wykres:

Rok szkolnyIlość uczniów
2001/2002 87
2002/2003 87
2003/2004 74
2004/2005 85
2005/2006 72

Placówki kulturalno-oświatowe

Na terenie gminy działa Biblioteka Gminna w Grzmiącej oraz 4 filie biblioteki we wsiach: Czechy, Krosino, Wielawino i Nosibądy. Te 5 placówek bibliotecznych w całej gminie Grzmiąca stanowi wysoką wartością na tle średniej liczby bibliotek w gminach wiejskich w Polsce, wynoszącej 2,4 (1996). Wielkość księgozbioru w ostatnich latach wykazuje spadek i w roku 1999 wynosiła 32030 woluminów. Oznacza to, że na jedną osobę przypada 6 książek z księgozbiorów wszystkich bibliotek publicznych w gminie, natomiast na jedną bibliotekę gminną przypada 1077 osób. Jednak faktycznie z księgozbiorów bibliotecznych korzysta ok. 1/5 mieszkańców gminy.

Klubo-kawiarnia w Grzmiącej

Klubo-kawiarnia w Grzmiącej

W Grzmiącej znajduje się Klubo-kawiarnia, natomiast świetlice działają w miejscowościach: Nosibądy, Czechy, Wielawino i Przeradz.

W miejscowości Krosino działa Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich Krosinianki. W trakcie tworzenia jest podobny zespół w Przystawach.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Neomed S.C. w Grzmiącej, który świadczy różnorodne usługi medyczne (laryngologia, okulistyka, kardiologia, ginekologia, medycyna szkolna, rehabilitacja i całodobowe usługi podstawowe). Poza tm prowadzone są dwie praktyki prywatne: lekarska i stomatologiczna. Wskaźnik dostępności społecznej aptek wynosi 1,9 na 10 tys. mieszkańców, a wskaźnik dostępności społecznej placówek służby zdrowia wynosi 3,7 na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik dostępności przestrzennej aptek wynosi 0,005 na 100 km2, podczas gdy wskaźnik dostępności przestrzennej placówek służby zdrowia wynosi 0,007 na 100 km2.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Neomed S.C. w Grzmiącej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Neomed S.C. w Grzmiącej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, m.in. w zakresie pomocy socjalnej, doradztwa specjalistycznego, pomocy rodzinom patologicznym.

Kultura fizyczna

Sportowo-rekreacyjna działalność mieszkańców gminy skupia się na obiektach sportowych przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Grzmiącej, na boiskach wiejskich przy szkołach podstawowych w Krosinie, Mieszałkach i Iwinie.

Infrastruktura religijna

Cały obszar gminy Grzmiąca wchodzi w skład diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a działające tu parafie rzymskokatolickie stanowią jeden z elementów "ojczyzny prywatnej" tutejszych mieszkańców. Obszar gminy należy do parafii w Grzmiącej, Mieszałkach i Krosinie, mieszkańcy Storkowa-Młyna i Iwina związani są z parafią w Wierzchowie. Kościoły filialne działają w Przeradzi, Lubogoszczy, Nosibądach i Czechach. W 1995 r. zbudowano kościół w Wielawinie, w miejscowości Sucha na kaplicę adaptowano pomieszczenie mieszkalne. Większość kościołów występujących na terenie gminy przedstawia średni stan techniczny, pomimo że stanowią ważny aspekt dziedzictwa kulturowego.

Kościół z I poł. XVI w. w Nosibądach, 2000 r.

Kościół z I poł. XVI w. w Nosibądach, 2000 r.

Kościół z 1600 r. w Grzmiącej, 2000 r.

Kościół z 1600 r. w Grzmiącej, 2000 r.

Kościół z 1734 r. w Krosinie, 2000 r.

Kościół z 1734 r. w Krosinie, 2000 r.

Kościół z II poł. XIX w. w Lubogoszczy, 2000 r.

Kościół z II poł. XIX w. w Lubogoszczy, 2000 r.