ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY GMINY GRZMIĄCA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zm.) zwołuję 

XII sesję Rady Gminy Grzmiąca 30 grudnia 2015 roku o godzinie 12:00

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 26 listopada 2015 roku.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 6. Trybuna Obywatelska.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok.
  • wystąpienie wójta
  • opinia Komisji Budżetowo – Finansowej
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2016 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Grzmiąca na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Grzmiąca.

Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca

Henryk Kreklau

Autor: Biuro Rady Gminy Grzmiąca (17)