Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Stypendium i zasiłek szkolny na rok szkolny 2019/2020

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne, są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Grzmiąca. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Gdzie można złożyć wniosek?

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej na parterze budynku przy
ul. 1 Maja 7 pokój nr 2.

Wymagane dokumenty:

Zasiłek szkolny:

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Prosimy pamiętać, że:

Dodatkowe informacje:

Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego znajdą Państwo (pobierz druk) oraz we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego, zobowiązane są do gromadzenia imiennych faktur za dokonywane zakupy. Faktury będą podstawą do refundowania poniesionych kosztów związanych z edukacją dzieci. Data wystawienia faktur na rok szkolny 2019/2020 powinna zawierać się w następujących okresach:

  1. zakup podręczników od miesiąca czerwca 2019 poprzedzającego dany rok szkolny,
  2. zakup pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji
    od miesiąca lipca 2019 poprzedzającego dany rok szkolny,
  3. abonament internetowy oraz bilety miesięczne od miesiąca września 2019 do czerwca danego roku szkolnego.

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 

− imiennych faktur,

− imiennych rachunków,

− imiennych biletów miesięcznych,

− imiennych dowodów wpłat (KP).

 

Powyższe dokumenty powinny zawierać m.in. nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów (Uchwała Rady Gminy Grzmiąca z dnia 28 czerwca 2019 r. nr IX/48/2019 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca).

Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 094 – 37 368 10 wew. 70.

Podstawa prawna:

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Stypendia szkolne

    Stypendia szkolne