Zawiadomienie o sesji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję

XXV sesję Rady Gminy Grzmiąca 24 września 2020 roku, o godzinie 15:00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, które odbyły się 12 sierpnia 2020 r. i 20 sierpnia 2020 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi wójta na wnioski radnych.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
 6. Informacja z utrzymania dróg, realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w 2019 roku oraz  plany na rok 2020: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku oraz Gminy Grzmiąca.
 7. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych podległych gminie do realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Ocena stanu bezrobocia w Gminie Grzmiąca, sposoby i formy jego zwalczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grzmiąca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę Nr XVIII/97/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzmiąca.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na działalność Rady Gminy Grzmiąca
 13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o interpelacjach i zapytaniach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 W związku z wprowadzonym na terenie całego kraju stanem epidemii informuję, że sesja odbędzie się bez udziału sołtysów i publiczności.         

 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                  Monika Stokowiec

Autor: Przewodniczaca Rady Gminy Grzmiąca (13)