Jesteś tutaj: Start / Gmina / Funkcje

Funkcje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura funkcjonalna

Funkcje dominujące

Grzmiąca jest gminą monofunkcyjną - rolniczą. Główna działalność gospodarcza gminy związana jest z rolnictwem. Głównym bogactwem gminy są zasadniczo dobre gleby brunatnoziemne o dużym udziale gleb zaliczanych do 2 i 4 kompleksu glebowego. Wyrazem jakości gleb jest znaczny udział gruntów ornych (45,3%). Rozwojowi rolnictwa sprzyjają też warunki klimatyczne i wodne oraz rzeźba terenu. Część terenu gminy, o znacznych spadkach terenu, zajęta przez gleby wytworzone na piaskach, jest zalesiona co daje korzystny udział terenów leśnych w powierzchni gminy (do 34,98%). Charakterystyczną cechą rolnictwa jest produkcja surowców rolnych i hodowla oraz w niewielkim stopniu ich przetwarzanie.

Bardzo istotną role w gospodarce gminy spełniają lasy, w których bezpośrednio pracuje 170 osób. Około 90 osób zatrudnionych jest w zakładach prowadzących działalność związaną z przetwórstwem drzewnym.

Ponad połowa zatrudnionych w gminie pracuje w Grzmiącej. Większymi ośrodkami gospodarczymi są również Krosino i Lubogoszcz.

Struktura branżowa

Struktura podmiotów gospodarczych według działalności wykazuje największy udział handlu, różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych, budownictwa i przemysłu przetwórczego. Dość słabo rozwinięte jest rzemiosło. W gminie istnieje 525 prywatnych gospodarstw rolnych.

Wśród podmiotów gospodarczych zdecydowanie przeważają małe zakłady z ilością do 10 zatrudnionych (97,5 % ogółu podmiotów gospodarczych).

Gmina Grzmiąca cechuje się niską aktywnością gospodarczą wyrażoną liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (33,4 podmioty na 1000 mieszkańców). Jest to widoczne zwłaszcza w stosunku do województwa zachodniopomorskiego i kraju. Niska aktywność gospodarcza gminy wynika z jej rolniczego charakteru. Mimo to gmina cechuje się znacznie wyższym tempem wzrostu liczby podmiotów gospodarczych.

Jednak w obecnej trudnej sytuacji rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, monofunkcyjność gminy Grzmiąca jest dla niej bardzo niekorzystna. Wielu rolników zaprzestaje swojej działalności ze względu na brak następcy lub nieopłacalność produkcji wynikającej z konkurencyjność cen eksportowanych produktów rolnych i wzrostu cen środków produkcji rolnej.

Upadek PGR-ów i trudności w przystosowaniu się byłych pracowników do nowej sytuacji gospodarczej kraju jest odpowiedzialny za wysoka stopę bezrobocia, która wynosi w gminie niemal 30%. We wsiach byłych PGR olbrzymim problemem jest stworzenie nowych warsztatów pracy. Mieszkańcy tych miejscowości jeszcze przez dłuższy czas będą stanowić źródło pracowników najemnych lub postępować będzie emigracja młodych ludzi do większych ośrodków. W efekcie tych negatywnych zmian zaznacza się m.in. proces opuszczania i zaniku zabudowy rozproszonej na terenach położonych z dala od głównych dróg.

Następujące zmiany gospodarcze wywołują ciągły wzrost dysproporcji społecznych, a gmina Grzmiąca należy do gmin o bardzo wysokiej stopie ubóstwa (10-15%) i pozostaje silnie uzależniona od wpływów finansowych z zewnątrz, gdyż przy bardzo niskich dochodach własnych (około 15% ogółu dochodów), 85% dochodów stanowią dochody w postaci dotacji i subwencji spoza gminy.

Wnioski

Mieszkańcy gminy powinni większy nacisk położyć na przetwórstwo płodów rolnych, tworząc zakłady związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, jak również zająć się przetwórstwem zasobów leśnych czy wprowadzić powszechną w wielu gminach województwa, hodowlę ryb. Dobre warunki agrotechniczne, przy taniej sile roboczej, stwarzają mozliwości uprawy bardziej specjalistycznych roślin, np. truskawek, malin, porzeczek czy warzyw. Duża powierzchnia użytków zielonych sprzyja na tym terenie rozwojowi hodowli bydła, koni i owiec. W oparciu o zasoby leśne można znacznie poszerzyć lokalny rynek pracy (przetwórstwo runa leśnego, dziczyzny, przetwórstwo drewna).

Brak uciążliwych zakładów przemysłowych, a w związku z tym większych lokalnych źródeł zanieczyszczeń, oprócz źródeł rolniczych i bytowych, zadecydował o dobrym stanie środowiska przyrodniczego gminy. Na terenie gminy występują więc sprzyjające warunki do rozwoju produkcji ekologicznej co jest szansą dla rolnictwa gminy w strukturach Unii Europejskiej. W strefie doliny Parsęty można poszerzyć działalność rolniczą o agroturystykę.