Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Grzmiąca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.grzmiaca.org.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:2008-06-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Krzysztof Górniak, informatyk@grzmiaca.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3736810 wew. 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wyłączenia

Częściowo zgodna - Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki. Powodem wyłączęń jest fakt, iż zostały tak opublikowane przed wejściem ustawy w życie. Jesteśmy w trakcie zmiany tych załączników na odpowiednie co zajmie jeszcze jednak trochę czasu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-23
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Górniak, e-mail: informatyk@grzmiaca.org.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3736810. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.Urząd Gminy Grzmiaca mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku do którego prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi.  Do wejścia są schody, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Brak obszarów kontroli.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.Z wejścia głównego można dostać się na pierwsze i drugie piętro schodami, brak windy, korytarze i schody są przestronne i zapewniają odpowiednią szerokość do poruszania się.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.Brak wymienionych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Przed budynkiem znajduje się parking bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej. Warunkiem wejścia osoby niepełnosprawnej do urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczenieniach weterynaryjnych. Wejście do budynku urzędu nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.W Urzędzie Gminy Grzmiąca nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Urzędu Gminy Grzmiąca nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.