Jesteś tutaj: Start / Gmina / Środowisko

Środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Klimat

Przejdź do - Klimat

Odrębność klimatyczna Pomorza Zachodniego widoczna w warunkach termicznych i opadowych, wynika z jego położenia geograficznego decydującego o natężeniu promieniowania słonecznego i charakterze cyrkulacji atmosferycznej. Ekspozycja północnego skłonu Pomorza na wpływ cyrkulacji oceanicznej zdaniem Ewerta (1984) i Prawdzica (1962) powoduje zwiększenie ilości opadów na tym terenie.

13 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Klimat

Wody podziemnie

Warunki hydrogeologiczne

Pod względem hydrogeologicznym obszar gminy położony jest w regionie słupsko-chojnickim, podregionie słupskim (Witkowska 1988), który charakteryzuje się występowaniem poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędu i trzeciorzędu. Gmina Grzmiąca położona jest w obrębie Pomorskiego Regionu Hydrogeologicznego.

13 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Wody podziemnie

Wody powierzchniowe

Przejdź do - Wody powierzchniowe

Wykształcenie sieci hydrograficznej

Na obszarach młodoglacjalnych Pomorza Zachodniego sieć rzeczna będąca w stadium młodości, cechuje się silnym uzależnieniem obiegu wody od warunków lokalnych. Charakter rzeźby i budowa litologiczna zadecydowały w znacznym stopniu o asymetrycznym charakterze współczesnej sieci rzecznej z liczniejszymi dopływami prawobrzeżnymi, o zróżnicowanej długości i powierzchni zlewni cząstkowych.

13 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Wody powierzchniowe

Użytkowanie ziemi

Przejdź do - Użytkowanie ziemi

Przy powierzchni gminy liczącej 20449 ha użytkowanie terenu przedstawia się następująco:

  • powierzchnia użytków rolnych -11368 ha (55,60%)
  • powierzchnia lasów - 7583 ha (37,08%)
  • inne grunty i nieużytki - 1498 ha (7,32%).
13 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Użytkowanie ziemi

Stan środowiska przyrodniczego

Współczesna struktura krajobrazowa gminy Grzmiąca jest efektem jej położenia w umiarkowanej strefie klimatycznej, w zasięgu Antyklinorium Środkowopolskiego, w strefie młodoglacjalnej stadiału pomorskiego, w granicach klimatów bałtyckich i pojeziernych, w regionie Przymorza o zasilaniu gruntowo - deszczowo - śnieżnym, na obszarze gleb strefy wilgotnej pasa subborealnego, w Środkowoeuropejskiej Nizinno-Wyżynnej prowincji geobotanicznej (Kostrzewski 1998)

13 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Stan środowiska przyrodniczego

Zasoby surowcowe

Pomorze Zachodnie pokryte warstwą luźnych utworów czwartorzędowych nie odznacza się zasobnością w surowce mineralne. Pewne znaczenie gospodarcze mają torfy, kreda jeziorna, gliny, piaski, żwiry i pospółki.

9 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Zasoby surowcowe

Gleby

Utwory powierzchniowe gminy Grzmiąca wykazują dużą zmienność poziomą i pionową składu mechanicznego, co decyduje o mozaikowatości typów gleb i użytkowania terenu. Mozaikowaty układ użytków na obszarze gminy stanowi odzwierciedlenie rozkładu gleb i litologii oraz rozmieszczenia form ukształtowania terenu.

9 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Gleby

Litologia

Osady plejstoceńskie

Zróżnicowanie litologii w gminie Grzmiąca wynika z procesów deglacjacji arealnej w trakcie zlodowacenia vistuliańskiego. Różne serie osadowe i ich mozaikowy układ są efektem działalności wód fluwioglacjalnych oraz bezpośredniej akumulacji lodowcowej.

9 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Litologia

Geomorfologia

Morfometria

Gmina Grzmiąca leży na obszarze młodoglacjalnym, charakteryzującym się znacznym rytmem rzeźby. O energii rzeźby tego obszaru decydują głównie występujące ekstremalne wysokości bezwzględne.

9 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Geomorfologia