Informacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o:

 1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój, odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr ZP.272.18.2019 z dnia 11 grudnia 2019, która została zawarta przez Gminę Grzmiąca na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój.

 1. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięte poziomy recyklingu w roku 2018:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 % (nie uwzględniono odpadów poddanych bezpośredniemu kompostowaniu na posesjach mieszkańców. Gmina nie prowadzi takiej statystyki)
 • poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 43,64 %
 • poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 86,28 %
 1. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój

 • adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

  Magazyn przy Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca przyjmuje selektywnie zbierane odpady komunalne:

  • papier,

  • szkło,

  • metale,

  • tworzywa sztuczne,

  • opakowania wielomateriałowe,

  • bioodpady,

  • odpady niebezpieczne,

  • przeterminowane leki i chemikalia,

  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

  • zużyte baterie i akumulatory,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  • zużyte opony samochodowe,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe,

  • odpady tekstyliów i odzieży,

  • opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków owadobójczych, środków ochrony roślin i nawozów, benzyn, olejów mineralnych i syntetycznych,

  • materiały i odczynniki fotograficzne, taśmy barwiące, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe i inne odpady chemiczne, pojemniki po aerozolach,

  • świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,

w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, wtorki, środy, piątki 7:00-15:00, a w czwartki 8:00-18:00)

 1. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn-Zdrój

 • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

Magazyn przy Urzędzie Gminy w Grzmiącej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Wójt Gminy Grzmiąca

Patryk Makowski

Autor: Urząd Gminy Grzmiaca