Stypendium i zasiłek szkolny na rok szkolny 2019/2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne, są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Grzmiąca. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Gdzie można złożyć wniosek?

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej na parterze budynku przy
ul. 1 Maja 7 pokój nr 2.

Wymagane dokumenty:

Zasiłek szkolny:

 • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (pobierz druk)
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (pobierz druk),
 • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów - szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Prosimy pamiętać, że:

 • pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.

Dodatkowe informacje:

Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego znajdą Państwo (pobierz druk) oraz we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego, zobowiązane są do gromadzenia imiennych faktur za dokonywane zakupy. Faktury będą podstawą do refundowania poniesionych kosztów związanych z edukacją dzieci. Data wystawienia faktur na rok szkolny 2019/2020 powinna zawierać się w następujących okresach:

 1. zakup podręczników od miesiąca czerwca 2019 poprzedzającego dany rok szkolny,
 2. zakup pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji
  od miesiąca lipca 2019 poprzedzającego dany rok szkolny,
 3. abonament internetowy oraz bilety miesięczne od miesiąca września 2019 do czerwca danego roku szkolnego.

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 

− imiennych faktur,

− imiennych rachunków,

− imiennych biletów miesięcznych,

− imiennych dowodów wpłat (KP).

 

Powyższe dokumenty powinny zawierać m.in. nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów (Uchwała Rady Gminy Grzmiąca z dnia 28 czerwca 2019 r. nr IX/48/2019 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grzmiąca).

Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 094 – 37 368 10 wew. 70.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1457 ze zm.);
 • uchwała Nr IX/48/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 28 czerwca 2019 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grzmiąca.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Stypendia szkolne

  Stypendia szkolne